Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), chciałabym Państwa poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Zegarlicka, osiedle Kolorowe 10a/6, 31-939 Kraków, NIP 6751352599 (dalej: „Administrator”).

2. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

3. Co do zasady większość danych osobowych podają nam Państwo sami. Państwa dane możemy także otrzymać od współpracujących z nami firm.

4. W zależności od poniżej wskazanego celu oraz podstawy prawnej zbierania i przetwarzania danych osobowych, Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące Państwa dane:

  • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
  • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator/nick na danym portalu społecznościowym;
  • dane zbierane i przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania umów oraz innych umów i związanych z nimi praw, w tym między innymi numery rachunków bankowych, informacje o stanie rozliczeń ww. umów.

5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Gdyby chcieli Państwo skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt z  Administratorem, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi powyżej oraz w sposób szczegółowo wskazany w ust. 6 Polityki Prywatności. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

6. Wniosek dotyczący realizacji Państwa praw można złożyć:

  • za pomocą poczty elektronicznej: hello@justynazegarlicka.pl
  • listownie: Justyna Zegarlicka, oś. Kolorowe 10a/6, 31-939 Kraków z dopiskiem „RODO”.
  • Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek – zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (z uwagi na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego pełnomocnika profesjonalnego (adwokat / radca prawny). Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje o powodach opóźnienia.
  • Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano odpowiedzi drogą elektroniczną.

7. Poniżej przedstawiamy cel, podstawę prawną oraz okres przetwarzania Państwa danych osobowych.

Cel przetwarzania Państwa danychPodstawa prawna przetwarzania Państwa danychOkres przetwarzania Państwa danych
Wykonanie łączącej nas z Państwem umowy, realizacja Państwa próśb w związku z obsługą transakcji, czynności zmierzające do zawarcia z Państwem umowy.Przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODOOkres niezbędny do realizacji tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych.
Spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych).Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODOOkres przechowywania tych danych do czasu wygaśnięcia obowiązków ich przechowywania wynikających z przepisów prawa.
Wysyłanie informacji handlowych oraz informacji o organizowanych przez Administratora promocjach, wydarzeniach, o realizowanych inwestycjach, aktualnościach, za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms, portalu społecznościowego.Przepis art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez AdministratoraOkres niezbędny do osiągnięcia celu, lecz nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub jeśli wyrażali Państwo zgodę marketingową – do czasu wycofania tej zgody.
W przypadku kandydatów do pracy
u Administratora – przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państwo aplikują.
Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z art. 221 Kodeksu pracy, art.– przetwarzanie danych jest także niezbędne do zawarcia umowy – podstawą przetwarzania jest zatem przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, czyli przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Okres niezbędny do zakończenia toczącego się procesu rekrutacyjnego.
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratora działalnościPrzepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez AdministratoraOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa; w przypadku wszczęcia postępowań mających na celu dochodzenie roszczeń, Państwa dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejPrzepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisem art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a także innymi przepisami szczególnymi z zakresu rachunkowości.Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

8. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania przez Administratora umowy. Wyrażenie przez Państwa zgody marketingowej odbywa się na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że odmowa jej udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z naszych usług. Mają Państwo prawo do odwołania wyrażonej Administratorowi zgody marketingowej w dowolnej chwili poprzez wysłanie informacji o odwołaniu zgody na adres helo@justynazegarlicka.pl lub pocztą tradycyjną na adres Justyna Zegarlicka, os.Kolorowe 10a/6, 31-939 Kraków.

9. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby działające w ramach struktur Administratora. W przypadku, gdy są Państwo naszymi Klientami dostęp do Państwa danych mogą mieć także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, księgowo-finansowe, którym Administrator powierzył lub może powierzyć przetwarzanie danych osobowych.

10. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych.

11. Administrator nie będzie stosować wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12. Administrator będzie dokonywał regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i w przypadku gdy będzie to niezbędne ze względu m.in. na nowe przepisy prawa, będzie dokonywał stosownych aktualizacji.